Các câu lệnh trong Terminal Laravel PHP Framework

Lập Trình Website

Tổng hợp Các câu lệnh trong Terminal Laravel PHP Framework để thao tác với Laravel trên dòng lệnh

Cài đặt và thực thi trong Laravel đều có thể sử dụng bằng câu lệnh với terminal trong Laravel.

Các câu lệnh đều có thể tìm được trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Laravel tại: https://laravel.com/docs/master/ mời các bạn tham khảo.

Gợi Ý:

Hướng dẫn cài đặt Laragon để chạy Laravel trên localhost

Câu lệnh tải Laravel các phiên bản thông qua Composer :

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel ten-thu-muc 'Số version'  //version các bạn có thể tham khảo ở link trên

Câu lệnh chạy server ảo trong Laravel :

php artisan serve

Câu lệnh để xem toàn bộ routes đang có trong PHP Framework Laravel :

php artisan route:list

Câu lệnh tạo controller trong Laravel :

php artisan make:controller UserController

Câu lệnh tạo controller với 7 functions CRUD trong Laravel :

php artisan make:controller UserController --resource

Câu lệnh tạo Migration trong Laravel:

php artisan make:migration create_users_table

Câu lệnh chạy Migration:

php artisan migrate

Câu lệnh quay trở lại dựa trên dữ liệu đã ghi vào migrations table và chạy lại migration:

php artisan migrate:refresh

Câu lệnh xóa hết các bảng, không quan tâm về rollback và chạy lại migration:

php artisan migrate:fresh

Câu lệnh tạo file Seeder trong Laravel:

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

Câu lệnh chạy file Seeder cụ thể với tên class trong Laravel:

php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder

Câu lệnh chạy file DatabaseSeeder, có thể gọi tới nhiều file với class seeder cụ thể:

php artisan db:seed

Câu lệnh để xóa tất cả các bảng dữ liệu, sau đó chạy lại migration sau đó chạy file DatabaseSeeder, có thể gọi tới nhiều class seeder:

php artisan migrate:fresh --seed

Câu lệnh tạo Model trong PHP Framework Laravel :

php artisan make:model User

Câu lệnh kết hợp tạo Model và Controller trong Laravel :

php artisan make:model User -c

Câu lệnh kết hợp tạo Model, Controller và Migration trong PHP Framework Laravel:

php artisan make:model Category -mc

Câu lệnh kết hợp tạo Model, Controller + 7 functions CRUD và Migration trong PHP Framework Laravel:

php artisan make:model User -mcr

Bài Tổng hợp Các câu lệnh trong Terminal Laravel PHP Framework để thao tác với Laravel trên dòng lệnh xin kết thúc tại đây.
Chúc các bạn cồng thanh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *